فکو ایران و انجمن کارتونیستهای تبریز ضمن تبریک به خانم عاطفه یاریان،آرزوی توفیق

روز افزون برای این هنرمند تبریزی دارد.